СУРГАЛТУУД

ҮНДСЭН МЭРГЭШИЛ /резиденсийн/

Үндсэн мэрэгшлийн буюу Резиденсийн сургалт Read More

төрөлжсөн мэргэшил

Төрөлжсөн мэргэшил эзэмшүүлэх (мэргэшүүлэх), мэргэжил дээшлүүлэх сургалт Read More

сувилагч, тусгай мэргэжилтэн

Сувилагч, эмнэлгийн мэргэжилтний төгсөлтийн дараах сургалт Read More

бусад сургалтууд

- Биоанагаахын мэргэжилтэн бэлтгэх, багц цагийн сургалт Read More

бусад сургалтууд

Мэдээ

Дэлгэрэнгүй