Докторын сургалтын элсэлтийн бүртгэлд энд дарж бүртгүүлнэ үү.

Танхимын магистрын сургалтын элсэлтийн бүртгэлд энд дарж бүртгүүлнэ үү.

Магистрын цахим сургалтын бүртгэлд энд дарж бүртгүүлнэ үү.

International applicants - Ph.D course

International applicants - In-person master course

International applicants - Online master course

© 2021